Hướng dẫn

B1: Truy cập đường dẫn http://santhuongmaihanam.com.vn/accounts/login  hoặc click vào “ĐĂNG NHẬP”

                                  

B2: Điền địa chỉ email hoặc tên đăng nhập (được cấp hoặc đã được đăng ký) và mật khẩu, sau đó click “ĐĂNG NHẬP”