Số: 17/2018/TT-BCT Bộ tài chính : THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Chưa có hiệu lực
Số: 17/2018/TT-BCT Bộ tài chính
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung ...