Số: 16/2011/TTLT-BCT-BNV : THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương

Chưa có hiệu lực
Số: 16/2011/TTLT-BCT-BNV
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn ...