MỜI THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2023 (25-10-2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3566/UBND-CTXDGT  ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1.  Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với  Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Chương trình tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2023, thông báo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp... tham gia trưng bày sản phẩm của địa phương tại Hội chợ.

2. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo quy định./.